W związku z R O Z P O R ZĄD Z E N I EM R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 20 marca 2021 r. przedstawiamy sposób funkcjonowania obiektów OSiR w Rawiczu
Kryta pływalnia
czynna będzie od 23 marca 2021 r. tylko dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.
Stadiony, boiska, sala sportowa, kortbędą udostępniane wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2));
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);
3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpiskiej;
4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
5) dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
HOSTEL-prowadzenie usług zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 marca 2021 r.
Wiosenne Zawody Pływackie 19.03.2021 r. rozpoczną się o godzinie:
17.00 - 18.10 – grupy pływania instruktorów: Artura Poprawskiego, Macieja Walerona, Vivian Duda, Michała Tomaszewskiego, Tomasza Podgórskiego, Tomasza Balcerka, Artura Kwiecińskiego
18.10 - 18.30 - przerwa techniczna
18.30 - 19.40 - grupy pływania instruktorów: Tomasza Maruwki, Daniela Knopisza, Roberta Wrąbla, Agaty Pietrzak, Moniki Demut, Tomasza Pietrzaka, Marty Szymkowiak, Małgorzata Schwartzkopf
Miejsce
Kryta Pływalnia OSiR w Rawiczu
Uwaga!!!! – na Krytej Pływalni przebywają tylko uczestnicy zawodów. Trybuny pozostają w dniu 19.03.2021 r. zamknięte!!!
Zabrać: strój pływacki i dużą porcję dobrego humoru J
Jeśli po wyrażeniu przez państwo pisemnej zgody na udział w zawodach dziecko zachoruje lub z innych przyczyn nie będzie mogło brać udziału w zawodach, proszę o poinformowanie swojego instruktora pływania.

W związku z Wiosennymi Zawodami Pływackimi w czwartek 18 marca 2021 r. Kryta Pływalnia będzie czynna do godz. 20.00, a w dniu 19.03.2021 r. Kryta Pływalnia OSiR będzie nieczynna.